Likestillingsredegjørelse
Hundeidvik Privatskule AS
2022

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn og graviditet. Permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene

 

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

 

Status 2022

 

 • Kjønnsbalansen totalt i virksomheten

Selskapet har 13 ansatte, derav 2 menn

 

 • Midlertidig ansatte (kjønnsforskjell i antall eller prosent)

Selskapet har ingen midlertidig ansatt

 

 • Ansatte i deltidsstillinger (kjønnsforskjell i antall eller prosent)

Selskapet har 5 personer i deltidsstillinger mellom 10% og 80%. Dette har bakgrunn i undervisningsstilling, behov for renhold og eget ønske fra ansatte

 

 • Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn

Ingen ansatte hadde foreldrepermisjon i 2022

 • Lønnsforskjeller
  • Lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper (kjønnsforskjeller i kroner eller prosent)

Alle ansatte følger tariffavtale, og lønn er uavhengig av kjønn

 • Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper (kjønnsforskjeller i antall eller prosent)

Lærerstillinger: 2 menn og 5 kvinner

Assistenter: 4 kvinner

Renhold: 2 kvinner

 • Ansatte som jobber ufrivillig deltid (kjønnsforskjell i antall eller prosent)
  Ingen ansatte arbeider ufrivillig overtid. Spesielle behov og ønsker knyttet til stillingsprosenter og overtid er en del av medarbeidersamtalene.

 

Det er ingen endringer fra forrige år

 

Vi oppfordrer menn til å søke stilling hos oss når vi lyser ut ledige stillinger

 

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

 

 

Husk at likestillingsarbeidet skal omfatte alle diskrimineringsgrunnlagene og de ulike personalområdene: rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv, samt arbeid mot trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.]

 

2.1 Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

Hundeidvik Privatskule AS ønsker en mest mulig lik fordeling av kjønn. Vi mener det er viktig at elevene våre får undervisning som er kjønnsnøytral og som utføres av begge kjønn. Vi har elever med mange kulturelle bakgrunner, og ønsker derfor tilsvarende mangfold blant ansatte.

Styre, ledelse og ansatte har stort fokus på å unngå diskriminering og trakassering. Dette ble i 2022 besluttet å ha dette som et eget punkt i styremøter for 2023 og senere. Dette også med bakgrunn i endringer i opplæringsloven knyttet til varslingskriterier.

2.2 Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

Dette er en liten arbeidsplass og kontakten mellom ledelse og ansatte skjer kontinuerlig. Skolens styre og ledelse har et nært samarbeid med tillitsvalgte. Det er valgt to tillitsvalgte fra ansatte, og disse møter i styremøter. Lønnsdannelsen følger tariffavtale, og det er ingen forskjell på menn og kvinner. Ansatte som tar tilleggsutdannelse (Kompetanse for kvalitet) får ekstra godtgjørelse for dette. I tillegg kan det forhandles lokalt om spesielle tillegg. Skolens ledelse arbeider ut fra åpen kontordør med lett tilgang for ansatte og elever.

Skolen rekrutterer fra samme grunnlag som offentlig skole, og må tilpasse seg konkurransen om dyktige medarbeidere.

Skolens lokaler er lett tilgjengelig for rullestolbrukere både med tilgang, internt og tilpasset toalettområde.

Ledelse og ansatte er bevisst på sjargong og ordbruk både seg imellom, mellom elever og mellom ansatte og elever. Dersom uønsket adferd observeres behandles dette umiddelbart.

Statsforvalteren har i 2022 hatt møte med alle privatskoler der sak om trakassering og varsling var et hovedtema. Dette gjennomført på Teams, med ansatte. Møtets innhold ble referert i styresammenheng.

Styret og ledelse mener at medarbeidersamtalene og den daglige kontakten gjør at vi har et bevisst forhold til likestilling og diskriminering.

 

Del innlegget :